RADIATION TECHNOLOGIES

Authors & Affiliations

Ulyanov V.V., Martynov P.N., Gulevsky V.A., Teplyakov Yu.A., Fomin A.S., Ivanov I.I.
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power, Obninsk, Russia