2019, Issue 4

Authors & Affiliations

Gulevich A.V., Dolgikh V.P., Eliseev V.A., Peregudova O.O., Rozhikhin E.V., Semenov M.Yu., Stogov V.Yu., Tormyshev I.V.
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia